شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

من وقتی نشانگیری می کنم ودارت را پرتاب میکنم دارت به سمت راست می نشیند