شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

سلام
اگر باقیمانده از راند قبل عدد فرد باشد اول باید با زدن یک امتیاز فرد آن را به زوج تبدیل کنیم و بعد از آن برای دبل اقدام می کنیم. مثلا اگر مانده 3 باشد اول 1 را می زنیم و بعد با زدن دبل 1 بازی را تمام میکنیم.
اگر در پایان یک راند مانده 1 شود آن راند Bost محسوب شده و امتیاز آن راند محاسبه نمی شود.