شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

چنانچه شما به باقیمانده یک برسید امتیاز شما در ان دور حذف و به اصطلاح باز می شود و شما باید شانس خود را در مرحله بعدی امتحان کنید .
چنانچه عدد سه رو می خواهید به پایان برسانید باید عدد 1 را زده و با تیر بعدی دبل 1 رو بزنید .