شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

يك سوال دارم كه در قوانين دارت ايران هنوز براي اون مبناي دقيقي اعلام نشده . براي شركت در مسابقات محدوديت لباس وجود نداره؟  منظورم اينه كه با لباس مناسب شركت كنيم يني چي ؟ لباس مناسب چه شرايطي داره ؟ 
و اينكه آرم و علائم و پرچم روي لباس مانعي نداره؟